หน้าแรก

วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564

งานมหัศจรรย์สีสันเส้นด้ายลายผ้าล้านนา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 จังหวัดแพร่


งานสีสันเส้นด้ายลายผ้าล้านนา
25 มีนาคม 2564 - 27 มีนาคม 2564

ณ วัดศรีดอนคำ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

 ปลายเดือนช่วงมีนาคม ถ้ายังไม่รู้จะไปไหน 25-27 มีนาคมนี้ ขอชวนทุกท่านไปร่วมงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา : มหัศจรรย์สีสันเส้นด้ายลายผ้าล้านนา ชมผ้าโบราณของเมืองลองอายุกว่า 200 ปี งานเดียวที่จะรวบรวมความมหัศจรรย์เรื่องราวผ้าล้านนาที่บอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต เช่น ผ้าแห่งศรัทธา, นานาเครื่องหย้อง, ผ้าพี่น้องชนเผ่า, ภาพผ้าเก่าคนเมือง และ  ลือเลื่องผ้าเมืองลอง 

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564

งานวันตราดรำลึกประจำปี 2564 จังหวัดตราด

งานวันตราดรำลึกประจำปี 2564
23 มีนาคม 2564 - 27 มีนาคม 2564

พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5 จังหวัดตราด

      จังหวัดตราด เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน เดิมชื่อ บ้านบางพระ เมืองตราดต้องสูญเสียอิสรภาพตกไปอยู่ในความครอบครองของฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2447 แต่ด้วยพระปรีชาชาญแห่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่ พระองค์ทรงดำเนินวิเทโศบายทางการเมืองจนฝรั่งเศสจำต้องตกลงยินยอมทำสัญญาคืนเมืองตราดกลับสู่สยามประเทศอีกครั้งหนึ่งโดยลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2449 หลังจากยึดครองเมืองตราดมาเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน 7 วัน การทำสัญญาครั้งนั้นพระองค์มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญยิ่งที่จะคงเมืองตราดไว้เป็นของสยามประเทศจึงจำเป็นต้องยินยอมยกเมืองพระตะบอง เสียมราฐและศรีโสภณให้ฝรั่งเศสแทนแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระปรีชาสามารถอันเป็นอัจฉริยะที่ทรงมี ต่อชาวตราด อย่างใหญ่หลวงพี่น้องประชาชนชาวตราดต่างได้พร้อมใจกันจัดงานวันตราดรำลึกขึ้นในวันที่23มีนาคม ของทุกปี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ตั้งแต่ปี 2515 เป็นต้นมา