หน้าแรก

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หาดใหญ่: มหานครแห่งเศรษฐกิจปักษ์ใต้ (Hat Yai: the southern economic metropolis of Thailand)

หาดใหญ่ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลา เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในภาคใต้ และเป็นศูนย์กลางทางการค้า เศรษฐกิจ การศึกษา และการท่องเที่ยวที่สำคัญของทั้งจังหวัดและภาคใต้ โดยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ มีภูเขาล้อมรอบทางทิศตะวันตก ทิศใต้ และทิศตะวันออก พื้นที่ลาดเอียงจากทิศใต้และทิศตะวันตกไปยังทะเลสาบสงขลา

ประวัติศาสตร์ของหาดใหญ่:

 • การปรากฏชื่อครั้งแรก: ชื่อ "หาดใหญ่" ปรากฏขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. 2381 ในพงศาวดารฉบับพระยาวิเชียรคีรี (ชม ณ สงขลา) ซึ่งบันทึกเหตุการณ์การสู้รบระหว่างกองทัพเมืองไทรบุรีกับกองทัพพระยาลายที่ทุ่งนาหน้าบ้านน้ำกระจาย
 • เส้นทางโบราณและการสู้รบ: เส้นทางโบราณจากเมืองไทรบุรีถึงเมืองสงขลาผ่านพื้นที่หาดใหญ่ มีการสู้รบในเส้นทางนี้ โดยเฉพาะบริเวณท่าหาดใหญ่ ท่าเคียน และท่าพันตัน ทำให้เกิดพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ขึ้น เช่น โคกปาบ ปลักโต๊ะหมาน และโคกยอม
 • การปกครองในอดีต: ในช่วงปลายรัชกาลที่ 5 บริเวณอำเภอหาดใหญ่ปัจจุบันอยู่ภายใต้การปกครองของกรมหลวงรักษาพลสยาม ประกอบด้วยบ้านต่าง ๆ 113 บ้าน และมีวัด 14 วัด

หลวงปู่เปรียว จันทะวงศ์ และทวดทอง:

 • หลวงปู่เปรียว จันทะวงศ์: เป็นผู้บุกเบิกและตั้งถิ่นฐานบริเวณหัวถนนประธานอุทิศและถนนรัถการในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2457 ท่านมีความรู้ทางไสยศาสตร์และเชี่ยวชาญด้านหมอผี
 • ทวดทอง: เป็นรากเหง้าของชาวบ้านพื้นถิ่นในหาดใหญ่ มีลูกหลานกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ ท่านมีศาลตั้งอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลหาดใหญ่ ซึ่งเดิมเป็นป่าช้ามาก่อน
ภาพเก่าในอดีตของ อำเภอหาดใหญ่

 


เหตุการณ์สำคัญของอำเภอหาดใหญ่ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) 

ยุคเริ่มต้น (ก่อน พ.ศ. 2460)

 • พ.ศ. 2381: ปรากฏชื่อ "ทุ่งหาดใหญ่" ครั้งแรกในเอกสารทางประวัติศาสตร์
 • พ.ศ. 2405: สร้างทางหลวงเชื่อมสงขลากับไทรบุรี (ถนนกาญจนวนิช)
 • พ.ศ. 2415: รัชกาลที่ 5 เสด็จประทับพักแรมบริเวณหาดทรายใหญ่ (คลองอู่ตะเภา)
 • พ.ศ. 2428: เริ่มมีการตั้งบ้านเรือนบริเวณโคกเสม็ดชุน
 • พ.ศ. 2442: ตั้งที่ว่าการอำเภอฝ่ายเหนือ ณ ท่าหาดใหญ่ (ริมคลองอู่ตะเภา)
 • พ.ศ. 2450: หลวงพ่อปานเปิดสอนหนังสือเด็กๆ ที่วัดคลองเรียน
 • พ.ศ. 2453: ทางรถไฟสายใต้สร้างถึงหาดใหญ่
 • พ.ศ. 2455: นายเจียกีซี (ขุนนิพัทธ์จีนนคร) ซื้อที่ดินบริเวณสถานีรถไฟ

ยุคก่อตั้งอำเภอหาดใหญ่และการพัฒนาเมือง (พ.ศ. 2460 - 2499)

 • พ.ศ. 2460: เปลี่ยนชื่อ "อำเภอฝ่ายเหนือ" เป็น "อำเภอหาดใหญ่"
 • พ.ศ. 2460 - 2467: เศรษฐกิจหาดใหญ่รุ่งเรือง มีการทำเหมืองแร่, สวนยาง, โรงแรม, ตลาด
 • พ.ศ. 2465: หลวงพ่อปานบูรณะวัดโคกเสม็ดชุน (วัดโคกสมานคุณ)
 • พ.ศ. 2466: สร้างตลาดซีกิมหยง, วัดจีน, สุเหร่า, โรงเจ, โรงเรียนศรีนคร
 • พ.ศ. 2467: จัดงานเฉลิมฉลองสถานีรถไฟ, สร้างโรงภาพยนตร์หาดใหญ่สำเริงสถาน
 • พ.ศ. 2471: ยกฐานะหาดใหญ่เป็นสุขาภิบาล
 • พ.ศ. 2472: รัชกาลที่ 7 พระราชทานบรรดาศักดิ์ "ขุนนิพัทธ์จีนนคร"
 • พ.ศ. 2478: ยกฐานะเป็น "สุขาภิบาลหาดใหญ่", ก่อตั้งโรงเรียนหาดใหญ่วิทยา
 • พ.ศ. 2480: สร้างมัสยิดปากีสถาน, โรงภาพยนตร์สุคนธหงส์, ตลาดเจียซีกี
 • พ.ศ. 2482: สร้างค่ายเสนาณรงค์, โรงภาพยนตร์เฉลิมยนต์
 • พ.ศ. 2484: ญี่ปุ่นทิ้งระเบิดหาดใหญ่ในสงครามโลกครั้งที่ 2
 • พ.ศ. 2490: ยกฐานะหาดใหญ่เป็นอำเภอชั้นเอก
 • พ.ศ. 2492: ยกฐานะเป็น "เทศบาลเมืองหาดใหญ่"
 • พ.ศ. 2493: เกิดอัคคีภัยครั้งใหญ่ที่สุดในเมืองหาดใหญ่
 • พ.ศ. 2497: เริ่มสร้างตลาดสดหาดใหญ่

ยุคหลัง พ.ศ. 2500

 • พ.ศ. 2500: เปิดตลาดสดหาดใหญ่, สร้างหอนาฬิกา, สร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่
 • พ.ศ. 2502: รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระราชินีเสด็จเยี่ยมหาดใหญ่
 • พ.ศ. 2510: สร้างที่ทำการเทศบาล, วางผังเมืองหาดใหญ่
 • พ.ศ. 2511: ประกาศใช้ พรบ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • พ.ศ. 2519, 2520: รัชกาลที่ 9 เสด็จฯ วัดในหาดใหญ่
 • พ.ศ. 2528: เปิดอนุสาวรีย์ขุนนิพัทธ์จีนนคร
 • พ.ศ. 2529: รัชกาลที่ 9 เปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 • พ.ศ. 2531: เปิดท่าอากาศยานหาดใหญ่

เหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของหาดใหญ่จากหมู่บ้านเล็กๆ กลายเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการศึกษาที่สำคัญของภาคใต้

นายเจียกีซี หรือ ขุนนิพัทธ์จีนนคร

นายเจียกีซี "ผู้สร้างหาดใหญ่": จากห้องแถวห้าห้อง สู่มหานครปักษ์ใต้

หาดใหญ่ เมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ ไม่ได้เติบโตขึ้นมาเอง แต่มีบุคคลสำคัญผู้หนึ่งที่เป็นเหมือน "ผู้สร้างหาดใหญ่" นั่นคือ นายเจียกีซี หรือ ขุนนิพัทธ์จีนนคร

จุดเริ่มต้นจากห้องแถวห้าห้อง:

ในปี พ.ศ. 2459 นายเจียกีซี ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ ได้มองเห็นศักยภาพของพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟหาดใหญ่ (เดิมชื่อสถานีอู่ตะเภา) เขาได้ตัดสินใจซื้อที่ดิน 50 ไร่ และเริ่มสร้างห้องแถวไม้ 5 ห้อง เพื่อเป็นที่พักและร้านค้าสำหรับคนงานและผู้สัญจรไปมา นี่คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเมืองหาดใหญ่

ผังเมืองจากแดนมลายู:

ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล นายเจียกีซีได้นำแนวคิดการวางผังเมืองจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งเขาคุ้นเคยมาปรับใช้กับหาดใหญ่ เขาได้ตัดถนนเป็นตารางหมากรุก โดยมีถนน 3 สายหลัก คือ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1, 2 และ 3 เป็นแกนกลางของเมือง ทำให้หาดใหญ่มีผังเมืองที่เป็นระเบียบและสวยงาม

จากสถานีรถไฟ สู่ศูนย์กลางการค้า:

ด้วยความเจริญของกิจการรถไฟ และการวางผังเมืองที่ดี ทำให้หาดใหญ่กลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการค้าที่สำคัญของภาคใต้ มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาทำมาหากิน ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง:

นายเจียกีซีไม่ได้หยุดเพียงแค่การสร้างห้องแถวและวางผังเมือง เขายังคงพัฒนาหาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง โดยสร้างโรงแรม โรงภาพยนตร์ ตลาดสด และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อรองรับความต้องการของประชาชน

มรดกของขุนนิพัทธ์จีนนคร:

แม้ว่านายเจียกีซีจะถึงแก่กรรมไปแล้ว แต่คุณงามความดีและวิสัยทัศน์ของเขายังคงอยู่ในใจของชาวหาดใหญ่เสมอมา เขาได้รับการยกย่องให้เป็น "ผู้สร้างหาดใหญ่" และมีอนุสาวรีย์ของเขาตั้งอยู่ที่สนามกีฬาจิระนคร เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงความสำคัญของเขาที่มีต่อการพัฒนาเมืองหาดใหญ่

หาดใหญ่ในปัจจุบัน:

ปัจจุบัน หาดใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านการค้า การบริการ การศึกษา และการท่องเที่ยว การพัฒนาของหาดใหญ่ในทุกวันนี้ เป็นผลมาจากวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของนายเจียกีซี ที่ได้วางรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับเมืองนี้ตั้งแต่แรกเริ่ม

ประวัติความเป็นมาของชื่อหมู่บ้านในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

ที่มาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

 • บ้านหาดใหญ่: เดิมมีต้นมะหาดขนุนขนาดใหญ่ริมคลองเตย ชาวบ้านใช้เป็นที่พักหลบแดด
 • บ้านทุ่งตําเสา: มีต้นตําเสาขึ้นเยอะ ชาวบ้านใช้ไม้ในการสร้างบ้าน
 • บ้านทุ่งรี: เป็นท้องทุ่งนารูปวงรี
 • บ้านทุ่งโดน: มีต้นโดนขึ้นเยอะ ชาวบ้านกินยอดและใบเป็นอาหาร
 • บ้านทุ่งใหญ่: เป็นพื้นที่โล่งกว้าง มีที่ราบลุ่มและทุ่งนา
 • บ้านพรุเตาะนอก: เป็นพรุ (ที่ลุ่มน้ำขัง) และมีต้นเตาะขึ้นเยอะ
 • บ้านน้ำน้อย: มีหินผาที่มีน้ำไหลซึมออกมาตลอดเวลา (เดิมเรียกหินน้ำย้อย)
 • บ้านพรุ: เดิมเป็นพรุขนาดใหญ่ ดินเป็นโคลนตม (เดิมเรียกบ้านโพระ)
 • บ้านคลองแห: เดิมเป็นคลองที่ชาวบ้านนำเครื่องดนตรีมาฝังไว้ (เดิมเรียกคลองฆ้องแห่)

ที่มาจากชื่อต้นไม้และสัตว์

 • บ้านคอหงส์: เดิมมีต้นฆ้อหงส์ขึ้นเยอะ ลักษณะคล้ายคอหงส์
 • บ้านเกาะหมี: เดิมเป็นป่ารก มีหมีดุร้ายอาศัยอยู่
 • บ้านบางแฟบ: เดิมมีต้นแฟบขึ้นเยอะ
 • บ้านม่วงค่อม: มีต้นมะม่วงขนาดใหญ่ที่กิ่งค้อมลงดิน
 • บ้านทุ่งงาย: เดิมเป็นทุ่งนาและมีต้นงายขึ้นเยอะ

ที่มาจากกิจกรรมและวิถีชีวิตของผู้คน

 • บ้านคูเต่า: เดิมมีคูน้ำที่มีเต่าอาศัยอยู่เยอะ
 • บ้านทุ่งลุง: มีต้นไม้ใหญ่กลางทุ่งนาที่ชาวบ้านนับถือว่ามีเทวดาสถิตอยู่
 • บ้านหูแร่: เดิมมีเหมืองแร่อยู่
 • บ้านนายด่าน: เดิมเป็นที่ตั้งด่านสกัดกั้นศัตรูในสมัยสงคราม
 • บ้านควนลัง: เดิมมีควน (เนินดิน) ที่ชาวบ้านเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • บ้านท่านางหอม: มีท่าเรือที่สาวสวยผมยาว (นางหอม) มาใช้บริการเป็นประจำ
 • บ้านคลองเปล: มีนางเลือดขาวมาอาบน้ำและผูกเปลไว้ที่ลำคลอง
 • บ้านควนเนียง: มีเรื่องเล่าว่ามีโอ่งวิเศษกลิ้งขึ้นไปบนควน
 • บ้านท่าแซ: เดิมมีการค้าขายกันอย่างคึกคัก
 • บ้านโปะหมอ: เดิมมีหมอเก่งที่ชาวบ้านเรียกว่าโปหมอ
 • บ้านหินเกลี้ยง: มีหินก้อนใหญ่หน้าหมู่บ้านที่ค่อยๆ เกลี้ยงขึ้น
 • บ้านท่าจีน: มีท่าเรือที่ชาวจีนใช้ขนส่งเหล็ก
 • บ้านคลองหวะ: ชาวบ้านเคยจับปลาได้เยอะจนต้องเอามีดมาผ่าแบ่งกัน
 • บ้านคลองเรียน: เดิมมีวัดที่มีคลองเวียนรอบ (เดิมเรียกบ้านคลองเวียน)

หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นการรวบรวมจากคำบอกเล่าของชาวบ้าน ซึ่งอาจมีการเล่าขานที่แตกต่างกันไปบ้างตามกาลเวลา

ด้านภูมิศาสตร์: 

ที่ตั้ง:

อำเภอหาดใหญ่อยู่ในจังหวัดสงขลา ภาคใต้ของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 854.89 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต:

 • ทิศเหนือ: ติดต่อกับอำเภอรัตภูมิและอำเภอนาหม่อม
 • ทิศตะวันออก: ติดต่อกับอำเภอสะเดา
 • ทิศใต้: ติดต่อกับรัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย และอำเภอสะบ้าย้อย
 • ทิศตะวันตก: ติดต่อกับอำเภอเมืองสงขลา

ลักษณะภูมิประเทศ:

 • ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ เหมาะแก่การเพาะปลูก มีความลาดเอียงจากทิศใต้และทิศตะวันตกไปสู่ทะเลสาบสงขลา
 • มีแนวภูเขาทางทิศตะวันตก ทิศใต้ และทิศตะวันออก ภูเขาที่สำคัญได้แก่ เขาคอหงส์ เขาแก้ว เขาวังพา และเขาน้ำน้อย

แหล่งน้ำ:

 • คลองอู่ตะเภา: เป็นคลองขนาดใหญ่ มีความสำคัญในการคมนาคมและการเกษตร
 • คลองเตย: เป็นคลองที่ไหลผ่านตัวเมืองหาดใหญ่
 • คลองอื่นๆ: เช่น คลองร.1, คลองบางกล่ำ, คลองวาด, คลองหอยโข่ง

ลักษณะภูมิอากาศ:

 • ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน: มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน
 • ฤดูร้อน: อากาศร้อนและแห้งแล้ง (มีนาคม - พฤษภาคม)
 • ฤดูฝน: มีฝนตกชุก (มิถุนายน - กุมภาพันธ์)

ความสำคัญทางภูมิศาสตร์:

 • เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการขนส่งที่สำคัญของภาคใต้ มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) และทางรถไฟสายใต้ผ่าน
 • มีท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้
 • เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า การศึกษา และการท่องเที่ยวของภาคใต้

ทรัพยากรธรรมชาติ:

 • ดิน: ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวและดินร่วน เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ผล
 • ป่าไม้: มีป่าไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ป่าฮาลา-บาลา ซึ่งเป็นป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์
 • แร่ธาตุ: ในอดีตเคยมีการทำเหมืองแร่ดีบุกและวุลแฟรม

ภัยธรรมชาติ:

 • อุทกภัย: เกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูฝน เนื่องจากมีฝนตกหนักและพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม
 • ดินถล่ม: เกิดขึ้นในบริเวณภูเขาที่มีความลาดชันสูง

การปกครอง: 

อำเภอหาดใหญ่เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลา ซึ่งมีการปกครองแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่

1. ระดับอำเภอ:

 • ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่: เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคของรัฐบาลกลาง มีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย บริหารราชการ และให้บริการประชาชนในเขตอำเภอหาดใหญ่
 • นายอำเภอหาดใหญ่: เป็นหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินในเขตอำเภอ

2. ระดับท้องถิ่น:

อำเภอหาดใหญ่แบ่งการปกครองท้องถิ่นออกเป็น 12 ตำบล ได้แก่

 1. คลองแห
 2. คลองอู่ตะเภา
 3. คอหงส์
 4. คูเต่า
 5. น้ำน้อย
 6. บ้านพรุ
 7. พะตง
 8. ท่าข้าม
 9. ทุ่งตำเสา
 10. ทุ่งใหญ่
 11. หาดใหญ่
 12. ควนลัง

ในแต่ละตำบล จะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีอำนาจในการบริหารจัดการตนเอง ได้แก่

 • เทศบาลนครหาดใหญ่: ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ หาดใหญ่, คลองแห, คอหงส์ และคลองอู่ตะเภา
 • เทศบาลเมืองควนลัง: ครอบคลุมพื้นที่ตำบลควนลัง
 • เทศบาลตำบล: ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอื่นๆ ที่เหลือ ได้แก่ คูเต่า, น้ำน้อย, บ้านพรุ, พะตง, ท่าข้าม, ทุ่งตำเสา, ทุ่งใหญ่

หมายเหตุ: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมายและประกาศของทางราชการ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปกครองของอำเภอหาดใหญ่ สามารถดูได้จาก:

 • วิกิพีเดีย:  
 • เว็บไซต์อำเภอหาดใหญ่:  

หรือสอบถามข้อมูลโดยตรงจากที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่

ด้านเศรษฐกิจ: 

อำเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ตอนล่าง มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาค

ภาคส่วนที่สำคัญของเศรษฐกิจ:

 • การค้าและบริการ:
  • เป็นภาคส่วนที่สำคัญที่สุดของเศรษฐกิจหาดใหญ่ มีตลาดค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น ตลาดกิมหยง ตลาดสันติสุข และห้างสรรพสินค้ามากมาย
  • เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย
  • มีธุรกิจบริการที่หลากหลาย เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สถานบันเทิง
 • อุตสาหกรรม:
  • มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมไม้ยางพารา และอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • การเกษตร:
  • พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้
  • มีการทำประมงทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม
 • การท่องเที่ยว:
  • เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคใต้ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น วัด น้ำตก ตลาด และแหล่งช้อปปิ้ง
  • มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย

ปัจจัยที่ส่งเสริมเศรษฐกิจ:

 • ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์: เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการเชื่อมต่อระหว่างไทยและมาเลเซีย
 • โครงสร้างพื้นฐาน: มีระบบคมนาคมขนส่งที่สะดวก ทั้งทางบก ทางราง และทางอากาศ
 • ทรัพยากรมนุษย์: มีประชากรที่มีคุณภาพและมีความสามารถ
 • การลงทุนจากภาครัฐและเอกชน: มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและธุรกิจต่างๆ

ความท้าทายทางเศรษฐกิจ:

 • การพึ่งพาเศรษฐกิจชายแดน: เศรษฐกิจของหาดใหญ่ยังคงพึ่งพาการค้าชายแดนกับมาเลเซียเป็นอย่างมาก
 • การแข่งขันจากเมืองอื่นๆ: หาดใหญ่ต้องเผชิญกับการแข่งขันจากเมืองอื่นๆ ในภาคใต้ เช่น สงขลาและภูเก็ต
 • ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ: หาดใหญ่มีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
 • ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19: ภาคการค้าและการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโควิด-19

แนวโน้มในอนาคต:

 • การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์: หาดใหญ่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เช่น อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ดนตรี และศิลปะ
 • การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ: หาดใหญ่กำลังพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเมือง
 • การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ: หาดใหญ่มีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เนื่องจากมีโรงพยาบาลที่มีคุณภาพและมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม

สรุป:

เศรษฐกิจของอำเภอหาดใหญ่มีความหลากหลายและมีศักยภาพในการเติบโต อย่างไรก็ตาม หาดใหญ่ยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เศรษฐกิจของหาดใหญ่เติบโตอย่างยั่งยืน

แหล่งท่องเที่ยวใน เมืองหาดใหญ่:

 • จัตุรัสนครหาดใหญ่
 • จัตุรัสลีการ์เดนท์
 • ตลาดกิมหยง
 • สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
 • ศาลเจ้าแม่กวนอิม
 • วัดเกาะเสือ
 • วัดหาดใหญ่ใน
 • กระเช้าไฟฟ้าเทศบาลนครหาดใหญ่
 • ท้องฟ้าจำลอง เทศบาลนครหาดใหญ่
 • สวนสนุกหาดใหญ่
 • วัดหงษ์ประดิษฐาราม
 • เขาคอหงส์
 • ศาลเจ้าพ่อคอหงส์
 • ตลาดน้ำคลองแห
 • ตลาดสันติสุข
 • คลองอู่ตะเภา
 • สวนไดโนเสาร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • พิพิธภัณฑ์ค่ายเสนาณรงค์
 • จุดรวมหิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • จุดชมวิวเขาคอหงส์

แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

 • น้ำตกโตนงาช้าง
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

 • เรือนรับรองค่ายเสนาณรงค์
 • วัดโคกสมานคุณ
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ค่ายเสนาณรงค์
 • ปืนใหญ่ ค่ายเสนาณรงค์
 • อนุสาวรีย์หลวงเสนาณรงค์
 • วัดหงส์ประดิษฐาราม
 • สวนสาธารณะพรุค้างคาว
 • สนามกีฬาจิระนคร
 • ตลาดน้ำบ้านพรุ

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ

 • ดอกไม้ เมืองหนาว สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
 • ลานดนตรีในสวน สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
 • ศูนย์การประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
 • สวนพฤกษวรรณคดีภาคใต้
 • เจดีย์สแตนเลส

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ:

 • น้ำตกโตนงาช้าง:น้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสวยงาม ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเล่นน้ำที่ได้รับความนิยม
          น้ำตกโตนงาช้าง หาดใหญ่ 
 • สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่:สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมือง มีต้นไม้ร่มรื่น สระน้ำ และสนามเด็กเล่น เหมาะสำหรับการพักผ่อนและออกกำลังกาย
 • เขาคอหงส์:จุดชมวิวที่มองเห็นทิวทัศน์ของเมืองหาดใหญ่ได้ 360 องศา บนยอดเขามีวัดหาดใหญ่ใน (วัดมหัตตมังคลาราม) ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่

แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา:

 • วัดหาดใหญ่ใน (วัดมหัตตมังคลาราม):วัดเก่าแก่ที่มีพระนอนองค์ใหญ่เป็นพระประธาน เป็นที่เคารพสักการะของชาวหาดใหญ่และนักท่องเที่ยว
   
 • วัดโคกสมานคุณ:เป็นวัดที่หลวงพ่อทวดเคยมาจำพรรษา มีพระมหาเจดีย์ที่สวยงาม
        
 • วัดฉื่อฉาง:วัดจีนที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม ตั้งอยู่ใกล้กับตลาดกิมหยง
   
 • มัสยิดกลางสงขลา:มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและโดดเด่น

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม:

บ้านขุนนิพัทธ์จีนนคร:บ้านเก่าของขุนนิพัทธ์จีนนคร ผู้ก่อตั้งเมืองหาดใหญ่ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์

           
 • ตลาดกิมหยง:ตลาดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของหาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมสินค้าหลากหลายชนิด ทั้งของกิน ของใช้ และของฝาก
         
 • ตลาดน้ำคลองแห:ตลาดน้ำที่จำลองวิถีชีวิตริมคลองในอดีต มีร้านค้าขายอาหารและสินค้าพื้นเมือง
   
 • พิพิธภัณฑ์ค่ายเสนาณรงค์:พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสงขลา
   

แหล่งช้อปปิ้ง:

 • Central Festival Hatyai:ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ มีร้านค้าแบรนด์เนม ร้านอาหาร และโรงภาพยนตร์
   
 • Lee Garden Plaza:ห้างสรรพสินค้าที่มีร้านค้าหลากหลาย และมีโรงแรมที่พัก
   
   
ตลาดอาเซียนไนท์บาซาร์:ตลาดกลางคืนที่คึกคัก มีสินค้าแฟชั่นและอาหารอร่อยๆ มากมาย
 
     
 • ตลาดสันติสุข:ตลาดกลางคืนที่มีอาหารอร่อยและสินค้าราคาถูกมากมาย
   
          
  • ตลาดกรีนเวย์:ตลาดกลางคืนที่มีบรรยากาศชิลๆ มีร้านอาหารและร้านขายของแนวอินดี้
          
          

  ไม่มีความคิดเห็น: