หน้าแรก

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

พัทลุง: สัมผัสวิถีไทย ดินแดนโนรา ข้าว น้ำตก นก ทะเลสาบ และเขาอกทะลุ

พัทลุง: เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน

พัทลุง จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย ขึ้นชื่อเรื่องธรรมชาติอันงดงาม วัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจ สัมผัสบรรยากาศของเมืองไทยแบบดั้งเดิม

คำขวัญประจำจังหวัด พัทลุงมีคำขวัญว่า "เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน" ซึ่งสื่อถึงเอกลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัด ดังนี้

 • เมืองหนังโนรา: พัทลุงเป็นแหล่งกำเนิดของ "โนรา" ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น โนราได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ
 • อู่นาข้าว: พัทลุงเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกข้าวมาก จึงได้รับฉายาว่า "อู่นาข้าว"
 • พราวน้ำตก: พัทลุงมีน้ำตกสวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกคีรีวาริน น้ำตกกรุงหยอด น้ำตกกระโรม
 • แหล่งนกน้ำ: พัทลุงเป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำนานาชนิด เช่น นกนางนวล นกเป็ดน้ำ นกกระยาง
 • ทะเลสาบงาม: พัทลุงมีทะเลสาบสวยงามหลายแห่ง เช่น ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบคลองส่ง
 • เขาอกทะลุ: ภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตา
 • น้ำพุร้อน: พัทลุงมีน้ำพุร้อนที่มีสรรพคุณทางยา เช่น น้ำพุร้อนคลองท่อม น้ำพุร้อนคีรีวาริน

ยุคก่อนประวัติศาสตร์:

มีหลักฐานทางโบราณคดีบ่งชี้ว่า พื้นที่จังหวัดพัทลุงมีมนุษย์อาศัยอยู่ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ พบโบราณวัตถุ เช่น เครื่องมือหิน ขวานหิน ภาชนะดินเผา ในหลายพื้นที่ เช่น อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอตะโหนด อำเภอป่าบอน

ยุคทวารวดี:

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13-18 ดินแดนพัทลุงอยู่ภายใต้อิทธิพลของวัฒนธรรมทวารวดี มีการสร้างโบราณสถานแบบทวารวดี เช่น ปรางค์วัดเขาอกทะลุ ปรางค์วัดคูหาคีรีวิหาร

ยุคศรีวิชัย:

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13-18 พัทลุงเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัย มีการค้าขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับดินแดนอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบโบราณวัตถุแบบศรีวิชัย เช่น พระพุทธรูปสำริด เทวรูปหิน

ยุคสุโขทัย:

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18-19 พัทลุงเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรสุโขทัย มีการปกครองโดยเจ้าเมืองที่แต่งตั้งโดยกษัตริย์สุโขทัย

ยุคอยุธยา:

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-23 พัทลุงเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยา มีบทบาทสำคัญในฐานะเมืองท่า ศูนย์กลางการค้า และฐานที่มั่นทางการทหาร

ยุครัตนโกสินทร์:

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24-ปัจจุบันพัทลุงมีสถานะเป็นเมืองหัวเมืองชายทะเล อยู่ภายใต้การปกครองของกรุงเทพมหานคร พัทลุงมีบทบาทสำคัญในการป้องกันชายแดน และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ

ด้านภูมิศาสตร์:

จังหวัดพัทลุงตั้งอยู่บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 840 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 3,362.77 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ดังนี้

 • ทิศเหนือ: ติดกับอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
 • ทิศใต้: ติดกับอำเภอรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา และอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
 • ทิศตะวันออก: ติดกับทะเลสาบสงขลา เขตอำเภอระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ และสิงหนคา จังหวัดสงขลา
 • ทิศตะวันตก: ติดเทือกเขานครศรีธรรมราช หรือเขาบรรทัด เขตอำเภอห้วยยอด เมืองตรัง นาโยง ย่านตาขาว และปะเหลียน จังหวัดตรัง

ข้อมูลทั่วไป

 • พื้นที่: 3,362.77 ตารางกิโลเมตร
 • จำนวนประชากร: 863,441 คน (พ.ศ. 2564)
 • การแบ่งเขตการปกครอง: 8 อำเภอ 29 ตำบล 157 หมู่บ้าน
 • สภาพอากาศ: ร้อนชื้น แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
 • ทรัพยากรธรรมชาติ: ป่าไม้ แร่ธาตุ น้ำ

ลักษณะภูมิประเทศ

จังหวัดพัทลุงมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย แบ่งออกเป็น 3 เขตหลักๆ ดังนี้

1. เขตภูเขา: ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด เป็นเทือกเขาบรรทัด มีระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ 500-1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมไปด้วยป่าไม้

2. เขตที่ราบสูง: ตั้งอยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของจังหวัด มีระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ 100-200 เมตรจากระดับน้ำทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง เหมาะแก่การเกษตร

3. เขตที่ราบต่ำ: ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ 0-50 เมตรจากระดับน้ำทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบต่ำ เหมาะแก่การเกษตร และการทำประมง

ลักษณะภูมิอากาศ

จังหวัดพัทลุงมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้

 • ฤดูร้อน: เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและชื้น มีฝนตกประปราย
 • ฤดูฝน: เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม มีฝนตกชุก
 • ฤดูหนาว: เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศเย็นสบาย มีฝนตกน้อย

แม่น้ำสำคัญ

จังหวัดพัทลุงมีแม่น้ำสำคัญดังนี้

 • แม่น้ำนครศรีธรรมราช: ไหลผ่านอำเภอเมืองพัทลุง อำเภอควนขนุน อำเภอตะโหนด และอำเภอป่าบอน
 • แม่น้ำปากพะยูน: ไหลผ่านอำเภอปากพะยูน อำเภอกงหรา และอำเภอตะโหมด
 • คลองท่อม: ไหลผ่านอำเภอเมืองพัทลุง เป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับการเกษตร และการประมง

ทะเลสาบ

จังหวัดพัทลุงมีทะเลสาบสำคัญดังนี้

 • ทะเลสาบสงขลา: เป็นทะเลสาบน้ำกร่อยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด เป็นแหล่งน้ำจืด แหล่งประมง และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
 • ทะเลน้อย: ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด เป็นทะเลสาบน้ำกร่อย เป็นแหล่งน้ำจืด แหล่งประมง และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดพัทลุงมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดพัทลุง ได้แก่

 • ป่าไม้: จังหวัดพัทลุงมีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 1,600 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งไม้ใช้สอย และแหล่งอาหารสัตว์ป่า
 • แร่ธาตุ: จังหวัดพัทลุงมีแร่ธาตุที่สำคัญ เช่น แร่ดินขาว แร่หินปูน แร่เหล็ก และแร่ทองคำ
 • น้ำ: จังหวัดพัทลุงมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

ด้านการปกครองของจังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 29 ตำบล 157 หมู่บ้าน ดังนี้

 1. อำเภอเมืองพัทลุง (8 ตำบล 72 หมู่บ้าน)
 2. อำเภอควนขนุน (5 ตำบล 35 หมู่บ้าน)
 3. อำเภอตะโหนด (3 ตำบล 21 หมู่บ้าน)
 4. อำเภอป่าบอน (3 ตำบล 18 หมู่บ้าน)
 5. อำเภอบางคาว (3 ตำบล 21 หมู่บ้าน)
 6. อำเภอปากพะยูน (3 ตำบล 22 หมู่บ้าน)
 7. อำเภอกงหรา (4 ตำบล 20 หมู่บ้าน)
 8. อำเภอตะโหมด (4 ตำบล 20 หมู่บ้าน)

หน่วยงานราชการ

จังหวัดพัทลุงมีหน่วยงานราชการที่สำคัญ ดังนี้

 • ศาลากลางจังหวัด: เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศาลจังหวัดพัทลุง: เป็นที่ตั้งของศาลยุติธรรม มีหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีต่างๆ
 • สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง: เป็นที่ตั้งของหน่วยงานตำรวจ มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันอาชญากรรม
 • สำนักงานเหล่าทหารเรือภาคที่ 2: เป็นที่ตั้งของหน่วยงานทหารเรือ มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางทะเล และปกป้องอธิปไตยของชาติ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดพัทลุงมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง: มีหน้าที่ดูแล พัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดพัทลุง
 • เทศบาลเมืองพัทลุง: มีหน้าที่ดูแล พัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง
 • องค์การบริหารส่วนตำบล: มีหน้าที่ดูแล พัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

การเมืองการปกครอง

จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดที่มีระบบการเมืองการปกครองที่มั่นคง ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมือง จังหวัดพัทลุงมีพรรคการเมืองที่สำคัญหลายพรรค เช่น พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย พรรคพลังประชารัฐ

บุคคลสำคัญทางการเมือง

จังหวัดพัทลุงมีบุคคลสำคัญทางการเมืองหลายท่าน เช่น

 • นายวันมะลิ ชูทอง: อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตรัฐมนตรี
 • นายวิเชียร ชวินทร์: อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตรัฐมนตรี
 • นายเดชอิทธ ศิริวัฒนันท์: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ประเพณี วัฒนธรรม ของพัทลุง:

เมืองพัทลุง ขึ้นชื่อเรื่องประเพณี วัฒนธรรมอันล้ำค่า สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นอยู่ของชาวพัทลุง ที่ผสมผสานความงดงาม ความสนุกสนาน และคติความเชื่อ ได้อย่างกลมกลืน

ประเพณีสำคัญ

 • ประเพณีลอยกระทงชักพระ: จัดขึ้นในช่วงเดือน 12 ของปีไทย พุทธศาสนิกชนจะนำกระทงมาลอยเพื่อขอขมาพระแม่คงคา และชักพระเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า

 • ประเพณีแห่เจ้าพ่อเมือง: จัดขึ้นในช่วงเดือน 5 ของปีไทย เพื่อเป็นการสักการะบูชาเจ้าพ่อเมือง ผู้เป็นศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเมืองพัทลุง

 • ประเพณีสงกรานต์: จัดขึ้นในวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี ผู้คนจะสาดน้ำใส่กันเพื่อความสนุกสนาน และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอพร

 • ประเพณีแข่งเรือ: จัดขึ้นในช่วงต่างๆ ของปี มีทั้งการแข่งเรือยาว เรือขุด และเรือตะหลิว เพื่อความสนุกสนาน และเป็นการฝึกฝนความสามัคคี

 • ประเพณีชิงเปรต: จัดขึ้นในช่วงเดือน 10 ของปีไทย เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ

วัฒนธรรม

 • การแต่งกาย: ชาวพัทลุงนิยมแต่งกายด้วยผ้าบาติก ที่มีลวดลายสวยงาม เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
 • ภาษา: ชาวพัทลุงพูดภาษาไทยสำเนียงใต้ ผสมผสานกับภาษาไทยถิ่น
 • อาหาร: อาหารพื้นเมืองของพัทลุงมีรสชาติอร่อย เช่น แกงไตปลา ขนมลา หมูย่างเมืองพัทลุง
 • ดนตรี: ดนตรีพื้นเมืองของพัทลุงมีเอกลักษณ์ เช่น เพลงโนรา เพลงบอก เพลงเรือ
 • ศิลปะการแสดง: ศิลปะการแสดงพื้นเมืองของพัทลุงมีชื่อเสียงโด่งดัง เช่น โนรา หนังตะลุง มโนรา

นิทานพื้นบ้าน: เขาอกทะลุ ตำนานรักหึงหวงที่กลายเป็นภูเขา

เขาอกทะลุ ภูเขาหินปูนศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองพัทลุง ตั้งตระหง่านเป็นเสาหลักเมืองและสัญลักษณ์ของจังหวัด แต่เบื้องหลังความงดงามนั้น ซ่อนไว้ด้วยตำนานรักหึงหวงอันน่าสลดใจ

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีพ่อค้าช้างชื่อนายเมือง ผู้มีภรรยาถึงสองคน นางสินลาลุดี (นางดุดี) ภรรยาหลวงผู้เรียบร้อย และนางบุปผา ภรรยาน้อยผู้เจ้าอารมณ์ ทั้งสองมักทะเลาะกันอยู่เสมอ

วันหนึ่ง นายเมืองเดินทางไปค้าขายช้างต่างถิ่น นางยี่สุ่น ลูกสาวของนางดุดี ออกเรือสำเภาไปเมืองจีน ส่วนนายซังกั้ง ลูกชายของนางบุปผา หมกมุ่นอยู่กับการเที่ยวเตร่

เหลือเพียงนางดุดีและนางบุปผา อยู่บ้าน สองแม่ลูกทะเลาะกันรุนแรง นางบุปผาคว้าสากตำข้าวฟาดไปที่ศีรษะนางดุดีจนแผลแตกเลือดไหล นางดุดีไม่ยอมแพ้ ใช้กระสวยทอผ้าแทงเข้าที่อกนางบุปผาจนทะลุ ทั้งสองสิ้นใจตายกลายเป็นภูเขา

เมื่อนายเมืองกลับมา ทราบข่าวการตายของภรรยาทั้งสอง ก็เสียใจจนตรอมใจตาย กลายเป็นเขาเมือง (เขาชัยบุรี) นางยี่สุ่นที่เดินทางกลับมาหลังจากรู้ข่าว ก็เสียใจจนตรอมใจตายเช่นกัน กลายเป็นเขาชัยสน ส่วนนายซังกั้งที่กลับมาช้าสุด ก็เสียใจจนตรอมใจตาย กลายเป็นเขากัง

ตำนานเล่าขาน เกี่ยวกับเขาอกทะลุ เตือนใจให้ระวังความหึงหวง อารมณ์ร้าย และความโกรธแค้น เพราะอาจนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่ไม่สามารถแก้ไขได้

เขาอกทะลุ ยังคงยืนตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของความรัก ความสูญเสีย และบทเรียนชีวิต ตำนานอันน่าเศร้านี้ กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและประเพณีของชาวพัทลุง ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนและสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของสถานที่แห่งนี้

สถานที่ท่องเที่ยว: 

1. ทะเลน้อย

     

ทะเลน้อย เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองพัทลุง เป็นแหล่งรวมพันธุ์สัตว์น้ำมากมาย นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือชมทะเลน้อย ชมวิถีชีวิตชาวประมง และนกน้ำนานาชนิด

2. ล่องแก่งหนานมดแดง

     

ล่องแก่งหนานมดแดง ตั้งอยู่ในอำเภอป่าบอน เป็นกิจกรรมผจญภัยที่ได้รับความนิยม นักท่องเที่ยวสามารถล่องแก่งท่ามกลางธรรมชาติ ลัดเลาะไปตามลำธาร ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

3. เขาอกทะลุ

     

เขาอกทะลุ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองพัทลุง เป็นภูเขาหินปูนที่มีลักษณะเป็นช่องโหว่ขนาดใหญ่ นักท่องเที่ยวสามารถเดินป่าขึ้นเขา ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองพัทลุง และถ่ายรูปสวยๆ

4. นาโปแก

     

นาโปแก ตั้งอยู่ในอำเภอควนขนุน เป็นแหล่งปลูกข้าวอินทรีย์ขนาดใหญ่ นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมทุ่งนา เรียนรู้วิธีการปลูกข้าว และซื้อผลิตภัณฑ์อินทรีย์

5. หลาดใต้โหนด

      

หลาดใต้โหนด ตั้งอยู่ในอำเภอกงหรา เป็นตลาดนัดชุมชนที่มีสินค้าพื้นเมือง อาหารอร่อยๆ และวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวพัทลุง นักท่องเที่ยวสามารถเดินช้อปปิ้ง ชิมอาหาร และสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตท้องถิ่น

6. ควนน้อยแกรนด์แคนยอน

     

ควนน้อยแกรนด์แคนยอน ตั้งอยู่ในอำเภอควนขนุน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถเดินป่าชมทิวทัศน์ของหุบเขา ถ่ายรูปสวยๆ

7. ควนนกเต้น

     

ควนนกเต้น ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองพัทลุง เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน ถ่ายรูปสวยๆ

8. สำนักสงฆ์ถ้ำมาลัยเทพนิมิตร

     

สำนักสงฆ์ถ้ำมาลัยเทพนิมิตร ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองพัทลุง เป็นวัดถ้ำที่มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปสักการะพระพุทธรูป ชมความงามของถ้ำ และเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมะ

9. น้ำตกมโนราห์

     

น้ำตกมโนราห์ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองพัทลุง เป็นน้ำตกที่มีน้ำตกหลายชั้น ไหลลงมาจากหน้าผาสูง นักท่องเที่ยวสามารถเล่นน้ำตก ถ่ายรูปสวยๆ

10. บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน

     

บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน ตั้งอยู่ในอำเภอเขาชัยสน เป็นบ่อน้ำร้อนที่มีสรรพคุณทางยา นักท่องเที่ยวสามารถแช่น้ำร้อน ผ่อนคลายร่างกาย และบำบัดสุขภาพ

11. ถ้ำพระเขาชัยสน

     

ถ้ำพระเขาชัยสน ตั้งอยู่ในอำเภอเขาชัยสน เป็นถ้ำที่มีพระพุทธรูปปางต่างๆ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปสักการะพระพุทธรูป ชมความงามของถ้ำ  

12. สะพานเอกชัย

     

สะพานเอกชัย ตั้งอยู่ที่ ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง เป็นสะพานข้ามแม่น้ำพัทลุง สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นบนสะพาน ชมวิวแม่น้ำ และถ่ายรูปสวยๆ

13. คลองปากประ

     

คลองปากประ ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากประ อำเภอปากประ เป็นคลองที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือชมวิถีชีวิตของชาวประมง ชมนกน้ำ และเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน์ของคลอง

14. วังเจ้าเมืองพัทลุง

     

วังเจ้าเมืองพัทลุง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเมืองพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง เป็นวังเก่าแก่ที่เคยเป็นที่ประทับของเจ้าเมืองพัทลุง นักท่องเที่ยวสามารถชมสถาปัตยกรรมไทยโบราณ เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และถ่ายรูปสวยๆ

15. หาดแสนสุขลำปำ

     

หาดแสนสุขลำปำ ตั้งอยู่ที่ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง เป็นชายหาดที่มีทรายขาวละเอียด น้ำทะเลใส เหมาะสำหรับการเล่นน้ำ อาบแดด และพักผ่อนหย่อนใจ

16. ศาลหลักเมืองพัทลุง

      

ศาลหลักเมืองพัทลุง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเมืองพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพัทลุงเคารพนับถือ นักท่องเที่ยวสามารถสักการะขอพร เรียนรู้เกี่ยวกับความเชื่อ และถ่ายรูปสวยๆ

17. สวนเดอลอง

สวนเดอลอง ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าโหนด อำเภอกงหรา เป็นสวนผลไม้ที่มีหลากหลายชนิด นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นชมสวน ชิมผลไม้ และซื้อของฝาก

18. อ่างเก็บน้ำเขาหัวช้าง

     

อ่างเก็บน้ำเขาหัวช้าง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาหัวช้าง อำเภอเขาหัวช้าง เป็นแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดพัทลุง นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมเขื่อน ชมวิวทิวทัศน์ และพักผ่อนหย่อนใจ

19. แก่งน้ำหูแร่

     

แก่งน้ำหูแร่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาหัวช้าง อำเภอเขาหัวช้าง เป็นแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมผจญภัย นักท่องเที่ยวสามารถล่องแก่ง ชมธรรมชาติ และเรียนรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน

อาหารพื้นบ้าน:

พัทลุงขึ้นชื่อเรื่องวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย อาหารพื้นบ้านของพัทลุงก็เช่นเดียวกัน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยใช้วัตถุดิบสดใหม่จากท้องถิ่น ปรุงด้วยวิธีดั้งเดิม รสชาติอร่อยกลมกล่อม

เมนูอาหารพื้นบ้านขึ้นชื่อของพัทลุงมีดังนี้:

 • แกงส้มปลากะพงยอดมะม่วงหิมพานต์:แกงส้มรสเปรี้ยวหวานกลมกล่อม ใส่ปลากะพงเนื้อนุ่ม ยอดมะม่วงหิมพานต์กรอบๆ ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ
   
 • ขนมจีนน้ำพริก:ขนมจีนเส้นเหนียวนุ่ม ทานคู่กับน้ำพริกสูตรเด็ดของชาวพัทลุง มีทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบ น้ำพริกปลาทู และน้ำพริกเผา
   
 • ปลาทูทอดน้ำปลา:ปลาทูสดๆ ทอดกรอบ ทานคู่กับน้ำปลาหวานมะขามเปียก
     
 • หมูคั่วกะปิ:หมูสับผัดกับกะปิ หอมแดง พริกขี้หนู รสชาติเค็มหวานกลมกล่อม
   
 • แกงกะทิสายบัว:แกงกะทิเข้มข้น ใส่สายบัว หัวเผือก และกุ้ง รสชาติกลมกล่อม
   
 • แกงเหลืองปลากะพง:แกงเหลืองรสจัดจ้าน ใส่ปลากะพงเนื้อนุ่ม ผักสดต่างๆ ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ
   
 • หมูสามชั้นผัดกะปิ:หมูสามชั้นหั่นชิ้นพอดีคำ ผัดกับกะปิ หอมแดง พริกขี้หนู รสชาติเค็มหวานกลมกล่อม
   
 • ต้มส้มปลาทู:ต้มส้มรสเปรี้ยวหวานกลมกล่อม ใส่ปลาทู ผักสดต่างๆ ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ
     
 • ยำมะม่วงหิมพานต์:ยำมะม่วงหิมพานต์กรอบๆ ใส่กุ้งแห้ง หอมแดง พริกขี้หนู รสชาติเปรี้ยวหวานเผ็ด
    

การเดินทางไปจังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุงตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 770 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปพัทลุงได้หลายวิธี

1. ทางเครื่องบิน:

 • สนามบินที่ใกล้ที่สุดคือ สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อยู่ห่างจากตัวเมืองพัทลุงประมาณ 100 กิโลเมตร
      
 • มีสายการบินหลายแห่งให้บริการเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปยังสนามบินหาดใหญ่ ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
 • จากสนามบินหาดใหญ่ สามารถต่อรถแท็กซี่ รถสองแถว หรือรถเช่า ไปยังตัวเมืองพัทลุง

2. ทางรถไฟ:

 • สถานีรถไฟพัทลุง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพัทลุง
      
 • มีรถไฟสายใต้จากกรุงเทพฯ ไปยังสถานีรถไฟพัทลุง ใช้เวลาประมาณ 14-15 ชั่วโมง
 • รถไฟสายใต้มีทั้งรถไฟด่วนพิเศษ รถด่วน และรถเร็ว

3. ทางรถยนต์:

 • จากกรุงเทพฯ ไปยังพัทลุง ใช้เวลาประมาณ 9-10 ชั่วโมง
 • เส้นทางที่สะดวกคือ ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วต่อถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ไปยังจังหวัดพัทลุง

4. ทางรถทัวร์:

 • มีบริษัททัวร์หลายแห่งให้บริการรถทัวร์จากกรุงเทพฯ ไปยังพัทลุง ใช้เวลาประมาณ 10-12 ชั่วโมง
 • บริษัททัวร์ที่นิยม เช่น บขส., สยามสมบัติทัวร์, นครชัยแอร์

การเดินทางภายในจังหวัดพัทลุง:

 • ในตัวเมืองพัทลุง สามารถใช้รถสองแถว รถตุ๊กตุ๊ก หรือรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
 • สำหรับการเดินทางไปยังอำเภอต่างๆ ภายในจังหวัดพัทลุง สามารถใช้รถสองแถว รถตู้ หรือรถเช่า

ข้อแนะนำ:

 • ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวพัทลุงคือ ช่วงฤดูฝน (กรกฎาคม - ตุลาคม) อากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การเที่ยวชมธรรมชาติ
 • เตรียมยาประจำตัว ครีมกันแดด หมวก ร่ม และรองเท้าที่ใส่สบาย
 • ศึกษาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ล่วงหน้า วางแผนการเดินทางให้เหมาะสม
 • เรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทยพื้นฐานไว้บ้าง จะได้สื่อสารกับชาวบ้านได้สะดวก

💦 เมืองพัทลุง ดินแดนแห่งประเพณี วัฒนธรรม ธรรมชาติ และวิถีชีวิต รอให้คุณมาสัมผัส

  #พัทลุง #เมืองพัทลุง #ท่องเที่ยวพัทลุง #วัฒนธรรมพัทลุง #อาหาร #หนังโนรา #ข้าว #น้ำตก #นกน้ำ #ทะเลสาบ #เขาอกทะลุ #น้ำพุร้อน #tiewsookjai #เที่ยวสุขใจ

ไม่มีความคิดเห็น: