หน้าแรก

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567

พระนครศรีอยุธยา: อดีตอันรุ่งเรือง หัวใจแห่งวัฒนธรรมไทย


พระนครศรีอยุธยา: อดีตราชธานีอันรุ่งเรือง ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

พระนครศรีอยุธยา เคยเป็นราชธานีของ อาณาจักรอยุธยา อาณาจักรไทยโบราณที่ยิ่งใหญ่ ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ประมาณ 80 กิโลเมตรทางเหนือของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย

ความรุ่งเรืองในอดีต

 • เคยเป็นราชธานีของไทยยาวนานถึง 417 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 1893 ถึง พ.ศ. 2310
 • ปกครองโดย 5 ราชวงศ์ ได้แก่ อู่ทอง สุพรรณภูมิ สุโขทัย ปราสาททอง และบ้านพลูหลวง
 • มีกษัตริย์ปกครอง 33 พระองค์ พระองค์แรกคือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)
 • ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชธานีที่มีอายุยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย

โบราณสถานอันงดงาม

ปัจจุบันแม้จะเหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ พระนครศรีอยุธยา ยังคงมีโบราณสถานมากมายที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานเหล่านี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ใน ปี พ.ศ. 2525

ภูมิประเทศ:

 • ภูมิประเทศ: เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำ 3 สายไหลผ่าน คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำลพบุรี (ปัจจุบันเป็นคลองเมือง) ตัวเมืองจึงมีลักษณะเป็นเกาะ
 • อาณาเขต: ทิศเหนือติดต่อกับลพบุรี อ่างทอง และสระบุรี ทิศใต้ติดต่อกับปทุมธานี และนนทบุรี ทิศตะวันออกติดต่อกับสระบุรี ทิศตะวันตกติดต่อกับสุพรรณบุรี
 • แม่น้ำทั้ง 3 สายโอบล้อมรอบพื้นที่ตัวเมือง จึงมีลักษณะเป็นเกาะ
 • บ้านเรือนปลูกเรียงรายหนาแน่นริมฝั่งแม่น้ำ สะท้อนวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ

ข้อมูลทั่วไป:

 • คำขวัญ: ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
 • ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ภาคกลาง ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 76 กิโลเมตร
 • เนื้อที่: 2,556 ตารางกิโลเมตร
 • การแบ่งเขตการปกครอง: แบ่งเป็น 16 อำเภอ
 • ประชากร: ประมาณ 600,000 คน
 • ภาษา: ภาษาไทย
 • ศาสนา: พุทธศาสนา

การละเล่นพื้นบ้าน

การละเล่นพื้นบ้านของชาวอยุธยา สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อของผู้คนในอดีต แบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

1. การละเล่นสำหรับเด็ก:

 • เล่นขายของ: เด็กๆ จะสมมติเป็นพ่อค้าแม่ค้า นำของเล่นหรือสิ่งของต่างๆ มาขาย สอนให้เด็กๆ รู้จักการซื้อขาย ฝึกการคิดคำนวณ และการสื่อสาร
 • เล่นซ่อนหา: เด็กๆ จะผลัดกันเป็นคนหา สอนให้เด็กๆ รู้จักการอดทน รอคอย และฝึกการสังเกต
 • เล่นกระโดดเชือก: เด็กๆ จะกระโดดเชือกพร้อมร้องเพลง ฝึกการทรงตัว การประสานงานของร่างกาย และความสนุกสนาน
 • เล่นม้าก้านกล้วย: เด็กๆ จะนั่งบนก้านกล้วยที่ผูกเชือกไว้ แล้วให้ผู้ใหญ่ลากไป ฝึกความกล้าหาญ ความสนุกสนาน และเสียงหัวเราะ

2. การละเล่นสำหรับผู้ใหญ่:

 • เล่นเพลงเรือ: ผู้เล่นจะนั่งเรือ ร้องเพลงและเล่นดนตรี สืบสานประเพณีไทย ความสนุกสนาน และความสามัคคี
 • เล่นโขน: เป็นการแสดงละครรำ เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับรามเกียรติ์ สืบสานประเพณีไทย ความสวยงาม และคติสอนใจ
 • เล่นลิเก: เป็นการแสดงละครพูด ร้อง รำ สอดแทรกมุขตลก สืบสานประเพณีไทย ความสนุกสนาน และคติสอนใจ
 • เล่นมวยไทย: เป็นการต่อสู้ด้วยมือเปล่า ฝึกความแข็งแรง ความอดทน และความกล้าหาญ

3. การละเล่นที่เกี่ยวข้องกับงานประเพณี:

 • เล่นเพลงฉลอง: เล่นในงานมงคลต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ สืบสานประเพณีไทย ความสนุกสนาน และความรื่นเริง
 • เล่นเพลงงานศพ: เล่นในงานศพ เพื่อส่งวิญญาณผู้ตาย สืบสานประเพณีไทย ความโศกเศร้า และความอาลัย

การละเล่นพื้นบ้านของชาวอยุธยา ยังมีอีกมากมาย ล้วนเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ สืบสานให้รุ่นลูกหลานได้รู้จัก และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

เทศกาล 

เทศกาลประจำปี:

 • งานประจำปีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร: จัดปลายเดือนมกราคม มีการแสดงและประกวดผลงานด้านศิลปาชีพ จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และแสดงศิลปวัฒนธรรม
 • งานประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า: จัดเดือนเมษายน มีพิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ ขบวนแห่นางสงกรานต์ ประกวดเทพีสงกรานต์ และแสดงทางวัฒนธรรม
 • งานลอยกระทงตามประทีปและแข่งเรือยาวประเพณีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร: จัดปลายเดือนพฤศจิกายน มีประกวดนางนพมาศ ขบวนแห่ กระทง โคมแขวน การละเล่นพื้นบ้าน แข่งเรือยาว จำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ
 • งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาด: จัดช่วงธันวาคม เฉลิมฉลองการเป็นมรดกโลก แสดงวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม วัฒนธรรม ประเพณีไทย
 • อยุธยามหามงคล (ไหว้พระเก้าวัด): จัดช่วงเข้าพรรษา ไหว้พระเก้าวัด

เทศกาลเฉพาะถิ่น:

 • พิธีไหว้ครูบูชาเตา: จัดเดือน 5 (ประมาณเมษายน - พฤษภาคม) เป็นพิธีไหว้ครูของช่างตีมีดตีดาบ ระลึกถึงพระคุณครูและความเป็นสิริมงคล
 • งานประเพณีแห่เทียนพรรษากรุงเก่า: จัดก่อนวันเข้าพรรษา 1 วัน มีขบวนแห่เทียนทางบกและทางน้ำ นำเทียนไปถวายวัดต่างๆ

สถานที่ท่องเที่ยว:

 • วัดมหาธาตุ: เป็นวัดเก่าแก่ที่มีพระปรางค์สูงเด่นเป็นสัญลักษณ์ ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
 • วัดราชบูรณะ: เป็นวัดที่มีเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ 3 องค์ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
 • วัดโลกยสุธาราม: เป็นวัดที่มีพระวิหารหลวงขนาดใหญ่ ภายในประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่
 • พระราชวังโบราณ: เป็นที่ประทับของกษัตริย์อยุธยา ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ยังพอเห็นเค้าโครงของพระราชวังได้บ้าง
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา: เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่ขุดพบจากพระนครศรีอยุธยา

ตัวอย่างทริปท่องเที่ยวในจังหวัดอยุธยา

ย้อนรอยอดีต สัมผัสวิถีชีวิต

 • ตลาดน้ำอโยธยา เลือกซื้อของฝาก ทานอาหารเช้าแบบพื้นเมือง ชมวิถีชีวิตริมน้ำ
      ตลาดน้ำอโยธยา
 • อิ่มอร่อยกับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นใหญ่ยักษ์ ทานคู่กับเต้าหู้ทอด ร้านดังของอยุธยา
   Opens in a new window
      ร้านยักษ์ใหญ่ลูกชิ้น อยุธยา

 •  เทียวหมู่บ้านญี่ปุ่น สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น ถ่ายรูปกับสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
 • ตลาดน้ำคลองสระบัว ชมบรรยากาศยามเย็น ทานอาหารเย็นริมน้ำ
 • นมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ชมความงดงามของวัดพระศรีสรรเพชญ์ โบราณสถานสำคัญของกรุงศรีอยุธยา
 • เที่ยวชมวัดกษัตราธิราชวรวิหาร เรียนรู้ประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยา
 • ชมพระอาทิตย์ตกดินที่วัดไชยวัฒนาราม สัมผัสบรรยากาศยามเย็นอันเงียบสงบ
 • นมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ชมความงดงามของวัดพนัญเชิง
 •  เที่ยวชมวัดใหญ่ชัยมงคล ชมเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ สัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดอยุธยา
 • สัมผัสรอยอดีต ชื่นชมความยิ่งใหญ่ของมหาเจดีย์ชัยมงคล เจดีย์แห่งพระเกียรติยศ
 • วัดท่าการ้อง: เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำ ชมโบราณสถานที่ยังคงหลงเหลือ
 • ตลาดน้ำหมู่บ้านช้างอโยธยา ตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในอยุธยา เลือกซื้อของฝาก ทานอาหารอร่อย
 • วัดมหาธาตุ: นมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ชมความงดงามของวัดมหาธาตุ กรุงศรีอยุธยา
 • ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ: เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก ผลงานหัตถกรรมไทย

หมายเหตุ:

 • ทริปนี้เป็นเพียงตัวอย่าง คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสนใจและเวลาที่มี
 • อย่าลืมตรวจสอบเวลาเปิดปิดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ก่อนเดินทาง
 • เตรียมเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ
 • ทาครีมกันแดด ดื่มน้ำเยอะๆ และดูแลสุขภาพตัวเอง

💥 โรงแรมที่พัก:

**มีโรงแรมที่พักในกรุงศรีอยุธยามากมาย ขึ้นอยู่กับความต้องการและงบประมาณของคุณ **

1. The Ayuthaya Hotel:

โรงแรมหรู 5 ดาว ตั้งอยู่ใจกลางเมือง กรุงศรีอยุธยา ใกล้กับ วัดมหาธาตุ โรงแรมมีสระว่ายน้ำ ห้องอาหาร บาร์และสปา

3. Sala Ayutthaya

Sala Ayuthaya เป็นรีสอร์ทสไตล์บูติก ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้กับวัดใหญ่ชัยมงคล รีสอร์ทมีสระว่ายน้ำส่วนตัว ห้องอาหาร บาร์ และ Wi-Fi ฟรี วิลลาตกแต่งสไตล์ไทยโมเดิร์น มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เหมาะสำหรับการพักผ่อนแบบส่วนตัว

4. Baan Thai House Ayutthaya

Baan Thai House Ayutthaya เป็นโฮมสเตย์ที่อบอุ่น ตั้งอยู่ในย่านชุมชนเก่า ใกล้กับวัดมหาธาตุและตลาดน้ำอโยธยา โฮมสเตย์มีสวน เฉลียง และ Wi-Fi ฟรี ห้องพักตกแต่งสไตล์ไทยดั้งเดิม เหมาะสำหรับการสัมผัสวิถีชีวิตแบบไทย

5. Ayutthaya River View Resort

Ayutthaya River View Resort เป็นรีสอร์ทริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้กับวัดพนัญเชิงและตลาดน้ำอโยธยา รีสอร์ทมีสระว่ายน้ำ ห้องอาหาร บาร์ และ Wi-Fi ฟรี ห้องพักวิวแม่น้ำ ตกแต่งสไตล์ไทยโมเดิร์น เหมาะสำหรับการพักผ่อนแบบครอบครัว

6. Baan Thai House Ayutthaya:

เกสต์เฮาส์สไตล์ไทย ตั้งอยู่ใกล้กับวัดราชบูรณะ เกสต์เฮาส์มีสวน ระเบียง และ Wi-Fi ฟรี

7. โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ไซด์

โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ไซด์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใจกลางกรุงศรีอยุธยา ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ มากมาย เช่น วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ และวัดใหญ่ชัยมงคล โรงแรมมีห้องพักหลากหลายประเภทให้เลือก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น สระว่ายน้ำกลางแจ้ง ห้องอาหาร บาร์ และฟิตเนส

8.The Ayutthaya River Inn:

เกสต์เฮาส์ริมแม่น้ำ ตั้งอยู่ใกล้กับวัดพนัญเชิง เกสต์เฮาส์มีสวน ระเบียง และ Wi-Fi ฟรี

9. โรงแรมอโยธยา ริเวอร์ไซด์

โรงแรมอโยธยา ริเวอร์ไซด์ ตั้งอยู่บนเกาะเมืองใจกลางกรุงศรีอยุธยา ออกแบบอย่างสวยงาม ผสมผสานสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ กับกลิ่นอายแบบดั้งเดิม สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเช่น สระว่ายน้ำกลางแจ้ง ห้องอาหาร บาร์ และฟิตเนส

นอกจากนี้ยังมีโรงแรมที่พักอื่นๆ อีกมากมายในกรุงศรีอยุธยา คุณสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์จองโรงแรมออนไลน์ เช่น Booking.com, Agoda, Expedia

คำแนะนำ:

 • เลือกโรงแรมที่พักที่อยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณต้องการไป
 • จองโรงแรมที่พักล่วงหน้า โดยเฉพาะในช่วงฤดูท่องเที่ยว
 • เปรียบเทียบราคาจากเว็บไซต์จองโรงแรมออนไลน์ต่างๆ
 • อ่านรีวิวจากผู้เข้าพักก่อนจอง
 • เลือกโรงแรมที่พักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ร้านอาหาร:

สวนอาหารริมน้ำ:

  •  แพกรุงเก่า: ร้านอาหารไทยริมแม่น้ำ บรรยากาศดี อาหารอร่อย ราคาปานกลาง
  • ต้นมะม่วงคาเฟ่: ร้านอาหารและคาเฟ่ริมแม่น้ำ บรรยากาศดี อาหารอร่อย ราคาไม่แพง
  • ซุ้มป่าสัก: ร้านอาหารไทยริมแม่น้ำ บรรยากาศร่มรื่น อาหารอร่อย ราคาไม่แพง
  • ร้านสายน้ำ ป้อมเพชร: ร้านอาหารไทยริมแม่น้ำ บรรยากาศดี อาหารอร่อย ราคาปานกลาง
  • บ้านส้มตำ อยุธยา: ร้านส้มตำริมแม่น้ำ บรรยากาศดี อาหารอร่อย ราคาไม่แพง
  • ครัวมะนาว วังกุ้งวังปลาแม่น้ำ: ร้านอาหารไทยริมแม่น้ำ บรรยากาศดี อาหารอร่อย ราคาปานกลาง
  • บ้านไม้ริมน้ำ อยุธยา: ร้านอาหารไทยริมแม่น้ำ บรรยากาศดี อาหารอร่อย ราคาปานกลาง
  • เรือนไทยกุ้งเผา วัดเชิงเลน: ร้านอาหารไทยริมแม่น้ำ บรรยากาศดี อาหารอร่อย ราคาปานกลาง
  • แพอาหารเทวราช: ร้านอาหารไทยริมแม่น้ำ บรรยากาศดี อาหารอร่อย ราคาปานกลาง
  • ต้นน้ำ ริเวอร์วิว บางปะอิน: ร้านอาหารไทยริมแม่น้ำ บรรยากาศดี อาหารอร่อย ราคาปานกลาง

  ตลาดกลาง อยุธยา:

  • เฟื่องทองซีฟู้ด ชัย ตลาดกลางกุ้งอยุธยา: ร้านอาหารทะเล สดใหม่ อร่อย ราคาไม่แพง
  •  อู่ข้าว Restaurant & Cafe: ร้านอาหารไทยและคาเฟ่ บรรยากาศดี อาหารอร่อย ราคาไม่แพง
  • ก๋วยเตี๋ยวหมูเฮียติ่ง: ร้านก๋วยเตี๋ยวหมู อร่อย ราคาไม่แพง
  • หมูสะเต๊ะเฮียแกละ: ร้านหมูสะเต๊ะ อร่อย ราคาไม่แพง
  • ร้านข้าวต้มเจดีย์ (ข้าวต้มปากหมา): ร้านข้าวต้ม อร่อย ราคาไม่แพง
  • บ้านต้นไทร: ร้านอาหารไทย บรรยากาศดี อาหารอร่อย ราคาปานกลาง
  • ก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขา อยุธยา: ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ บรรยากาศดี อาหารอร่อย ราคาไม่แพง
  • ร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวาน: ร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวาน อร่อย ราคาไม่แพง
  • บ้านวัชราชัย: ร้านอาหารไทย บรรยากาศดี อาหารอร่อย ราคาปานกลาง

  💥 ร้านอาหารหลากหลายประเภท

  • ป.เป้ากุ้งเผา-จอย: 
  • อู่ข้าว Restaurant & Cafe:  
  • แพกรุงเก่า:  
  • ต้นมะม่วงคาเฟ่:  
  • ซุ้มป่าสัก:  
  • ร้านสายน้ำ ป้อมเพชร: 
  • บ้านส้มตำ อยุธยา: 
  • ครัวมะนาว วังกุ้งวังปลาแม่น้ำ:  
  • ก๋วยเตี๋ยวหมูเฮียติ่ง: 
  • หมูสะเต๊ะเฮียแกละ: 
  • ร้านข้าวต้มเจดีย์ (ข้าวต้มปากหมา):  

  ร้านอาหารไทย:

  • บ้านต้นไทร:  
  • ก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขา อยุธยา:  
  • ร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวาน:  
  • บ้านวัชราชัย: 
  • เรือนไทยกุ้งเผา วัดเชิงเลน:  
  • บ้านไม้ริมน้ำ อยุธยา:  
  • แกรนด์เจ้าพระญา อยุธยา:  
  • ก๋วยเตี๋ยววัดใหญ่:  
  • ก๋วยเตี๋ยวเรือวัดใหญ่ไก่ฉีก ดาบโรจน์:  
  • ก๋วยเตี๋ยวเรือป้าเล็ก เจ้าเก่า:  
  • บ้านอยุธยารมณ์:  
  • ศิวิไลซ์ อยุธยา:  
  • บ้านเคียงน้ำ:  
  • กินลูกเดียว:  

  ร้านอาหารอื่นๆ:

  • แพอาหารเทวราช: 
  • ร้านอาหาร ปราสาททอง:  

   💧 7 ร้านกุ้งเผา อยุธยา อัปเดท 2024:  

  1. บ้านวัชราชัย (Baan Watcharachai)

  • ร้านอาหารไทยเก่าแก่ บรรยากาศดี ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
  • เมนูเด็ด: กุ้งแม่น้ำเผา น้ำจิ้มรสเด็ด
  • เบอร์โทร: 0 3580 1333, 08 1753 8499
  • เวลาเปิดปิด: 09.00-21.00 น.

  2. ไทรทอง ริเวอร์

  • ร้านอาหารเล็ก ๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บรรยากาศเรียบง่าย
  • เมนูเด็ด: กุ้งแม่น้ำเผาตัวโต น้ำจิ้มซีฟู้ดรสจัดจ้าน
  • เบอร์โทร: 0 3524 1449, 08 7121 3936
  • เวลาเปิดปิด: 10.30-22.00 น.

  3. ชายนา อยุธยา

  • ร้านอาหารบรรยากาศชิล ริมทุ่งนา
  • เมนูเด็ด: กุ้งแม่น้ำเผาตัวโต เนื้อแน่น มันเยิ้ม
  • เบอร์โทร: 08 6106 4385
  • เวลาเปิดปิด:
   • จันทร์-ศุกร์: 15.00-22.30 น.
   • เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์: 12.00-22.30 น.

  4. แกรนด์เจ้าพระญา

  • ร้านกุ้งเผา สุดยอดแห่งอยุธยา
  • เมนูเด็ด: กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ เนื้อแน่น หวาน มันเยิ้ม
  • เบอร์โทร: 08 1942 1666
  • เวลาเปิดปิด: 11.00-22.00 น.

  5. กานต์กิตติ

  • ร้านกุ้งเผา อาหารขึ้นชื่อของอยุธยา ริมแม่น้ำ
  • เมนูเด็ด: กุ้งแม่น้ำเผาตัวโต เนื้อแน่น หวาน มันเยิ้ม
  • เบอร์โทร: 0 3524 1971
  • เวลาเปิดปิด: 10.00-22.00 น.

  6. ชายน้ำ @ อู่ทอง

  • ร้านอาหารริมแม่น้ำ บรรยากาศชิล
  • เมนูเด็ด: กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ น้ำจิ้มซีฟู้ด
  • มีเมนูอื่นๆ อีกมากมาย เช่น แกงส้มผักรวมกุ้ง, ต้มยำกุ้งแม่น้ำ, ฉู่ฉี่กุ้งแม่น้ำ, ฯลฯ
  • เบอร์โทร:
   • สาขาถนนอู่ทอง: 08 3695 7444
   • สาขาวัดพนัญเชิง: 0 3525 9884
  • เวลาเปิดปิด: 10.30-22.00 น.

  7. เรือนไทยกุ้งเผา วัดเชิงเลน

  • ร้านอาหาร บรรยากาศดี ใกล้วัดเชิงเลน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
  • เมนูเด็ด: กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ หลายขนาด เลือกได้ตามราคา
  • เบอร์โทร: 08 9887 0871, 08 1269 506

  💧 9 ร้านโรตีสายไหม อยุธยา 

  ของฝากสุดฮิต เจ้าอร่อย เจ้าดัง อัปเดต 2024 

  1. ร้านโรตีสายไหมบังสมาน:

  • ที่อยู่: เลขที่ 15/6 หมู่ 5 หมู่บ้าน คลองสวนพลู คลองสวนพูล จ.พระนครศรีอยุธยา  
  • เวลา: 9 โมงเช้า – 6 โมงเย็น
  • เบอร์โทร: 081-870-8616
  • รายละเอียด: ตั้งอยู่ที่วัดพนัญเชิง มีแป้งโรตี 2 รสชาติ คือ ดั้งเดิมและใบเตย สายไหมมี 4 รสชาติ ดั้งเดิม ใบเตย สตอเบอรี่ และมีบริการส่งทั่วประเทศ

  2. โรตีสายไหมแม่ป้อม:

  • ที่อยู่:
   • สาขาแม่: หมู่ที่ 2 51/1 ถ. อู่ทอง อำเภอ พระนครศรีอยุธยา  
   • สาขาลูก: ตำบลหอรัตนไชย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา 
  • ราคา: 50 บาท และ 100 บาท
  • รายละเอียด: โรตีสายไหมแม่ป้อม ที่เปิดมานานกว่า 70 ปี แป้งโรตีใส่ งาขาวและงาดำ มีสายไหม 7 รสชาติ ดั้งเดิม ใบเตย สตอเบอรรี่ บลูเบอร์รี่ ส้ม กล้วยหอม โกโก้ และลูกตาล มีบริการส่ง EMS และรับทำตามโอกาสต่างๆ

  3. โรตีสายไหมแม่ชูศรี:

  • ที่อยู่: 23 อำเภอ พระนครศรีอยุธยา  
  • เวลา: 6 โมงเช้า – เที่ยงคืน
  • รายละเอียด:  มีแป้งโรตี 2 รสชาติ ดั้งเดิมและใบเตย สายไหมมี 7 รสชาติ ดั้งเดิม ใบเตย สตอเบอรรี่ บลูเบอร์รี่ ส้ม กล้วยหอม โกโก้ และลูกตาล มีบริการส่ง EMS และรับทำตามโอกาสต่างๆ

  4. โรตีสายไหมบังดิน:

  • ที่อยู่: ประตูชัย เลขที่ 10 หมู่ 8 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา  
  • ราคา: 50-200 บาท
  • รายละเอียด:  แป้งโรตีทำสดใหม่ทุกวัน ไม่ใส่สารกันบูด มีสายไหมให้เลือกหลายราคา

  5. โรตีสายไหมอาบีดีน-ประนอม:

  • ที่อยู่: ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา  
  • เวลา: 6 โมงเช้า – 5 โมงเย็น
  • ราคา: 100 บาท
  • เบอร์โทร: 090059948
  • รายละเอียด: เปิดมานานกว่า 70 ปี การันตีรางวัลมิชลิน บิบ กูร์มองด์ แป้งโรตี 2 สี เขียวใบเตยผสมงา และ สีขาวผสมถั่วเหลือง สายไหมหลากหลายรสชาติ

  6. โรตีสายไหมบังอิมรอน:

  • ที่อยู่: 16/4 หมู่3 ถนน 3477, อำเภอ พระนครศรีอยุธยา  
  • เวลา: เปิดตลอดเวลา
  • ราคา:
   • ธรรมดากิโลกรัมละ 75 บาท
   • ใส่กลิ่นกิโลกรัมละ 80 บาท
  • รายละเอียด:  การันตีจากรายการดังๆมากมาย แป้งโรตี 2 สี เขียวใบเตยผสมงา และ สีขาวผสมถั่วเหลือง สายไหมหลากหลายรสชาติ จดทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น เคยออกงานที่สิงคโปร์

  7. โรตีสายไหมสุธาสินี:

  • ที่อยู่: ถนน อู่ทอง ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา  
  • เวลา: 8 โมงเช้า – 1 ทุ่ม
  • ราคา: 35 – 200 บาท
  • รายละเอียด: แป้งโรตีสดใหม่ หอมนุ่ม รสชาติหลากหลาย ดั้งเดิม เผือก ใบเตย งาดำ ลูกตาล

  8. เรือนไทยสายไหม:

  • ที่อยู่: ถนน อู่ทอง ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา  
  • เวลา: 6 โมงเช้า – 4 ทุ่ม
  • ราคา: 35 – 200 บาท
  • รายละเอียด: แป้งโรตีทำจากผลไม้ หอม หวาน ลดแป้ง

  9. โรตีสายไหมแม่รัตนา:

  • ที่อยู่: ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา 
  • เวลา: 9 โมงเช้า – 2 ทุ่ม
  • รายละเอียด:  แป้งโรตีสดใหม่ มีขายแบบปลีกและส่ง

  หมายเหตุ:

  • ข้อมูลราคาและเวลาทำการอาจเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางร้านอีกครั้งก่อนไป
  • บางร้านมีบริการส่งของ
  • แนะนำให้โทรไปสอบถามก่อนสั่งซื้อ

  นอกจากนี้ยังมีร้านโรตีสายไหมอร่อยๆ อีกมากมายในกรุงศรีอยุธยา ลองเลือกซื้อตามชอบ รับรองว่าไม่ผิดหวัง

  เคล็ดลับการซื้อโรตีสายไหม:

  • เลือกร้านที่สะอาด น่าเชื่อถือ
  • เลือกโรตีที่ทำสดใหม่ เส้นไม่เหนียว
  • เลือกรสชาติที่ชอบ มีทั้งแบบดั้งเดิม และแบบผสมไส้
  • เก็บโรตีในภาชนะปิดสนิท ทานให้หมดภายใน 2-3 วัน

  การเดินทาง 

  มีหลายวิธีให้คุณเลือก:

  รถยนต์:

  • จากกรุงเทพฯ: ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 309 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง

  รถโดยสารประจำทาง:

  • บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศไป จ.พระนครศรีอยุธยา ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร 2
  • ใช้เวลาประมาณ 1.5 - 2 ชั่วโมง
  • ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 537-8055, 936-2852-66

  รถไฟ:

  • การเดินทางไป พระนครศรีอยุธยา สามารถใช้บริการขบวนรถไฟโดยสารที่มีปลายทางสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีบริการทุกวัน
  • รถไฟจะผ่าน พระนครศรีอยุธยา ในเขตอำเภอบางปะอิน อำเภอพระนครศรีอยุธยาและอำเภอภาชี
  • ทางรถไฟจะแยกไปภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สถานีชุมทางบ้านภาชี
  • ใช้เวลาประมาณ 1.5 - 2 ชั่วโมง

  ทางเรือ:

  • บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา จัดรายการนำเที่ยวสู่พระราชวังบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ ผ่านวัดไผ่ล้อมและแวะเที่ยวชมศูนย์ศิลปาชีพบางไทรทุกวันอาทิตย์
  • เรือออกจากท่ามหาราชเวลา 08.00 น. และกลับถึงกรุงเทพฯเวลา 17.30 น.
  • อัตราค่าโดยสารคนละ 330 บาททั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 222-5330, 225-3002-3, 623-6001-3

  นอกจากนี้ยังมีบริษัทเรืออื่นๆ ที่ให้บริการเรือนำเที่ยวไปพระนครศรีอยุธยา

  ตัวอย่าง:

  • เรือโอเรียนเต็ลควีน
  • เรือริเวอร์ซันครุ้ยส์
  • เรือฮอไรซันครุ้ยส์
  • เรือเมฆขลา

  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสะดวก งบประมาณ และความต้องการของคุณ

  ขอให้สนุกกับการท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา!

  #กรุงศรีอุยธยา #พระนครศรีอยุธยา #ประวัติศาสตร์ไทย #โบราณสถาน #วัฒนธรรมไทย

  ไม่มีความคิดเห็น: